Cách thanh toán

Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty